Children work together on a class activity at Swinton Primary School

Adnoddau Cymraeg | Materials in Welsh

Home > Unicef Teaching Resources > Adnoddau Cymraeg | Materials in Welsh

Adnoddau Cymraeg: cyflwyniad

Rydym wedi cyfieithu amrywiaeth o wybodaeth a deunyddiau i’r Gymraeg er mwyn eich helpu ar hyd eich taith parchu hawliau. Ar y dudalen hon, nodir rhai dogfennau allweddol y bydd eu hangen arnoch drwy gydol y broses.

I gael trosolwg cyflawn o bob cam o’r daith i ddod yn ysgol sy’n parchu hawliau, ewch i’r o’r  (yn Saesneg).

Canllaw Cyflym i’r GYPH

Trosolwg cryno yw hwn o’r Wobr Ysgolion sy’n Parchu Hawliau gan amlinellu sut mae dod yn ysgol sy’n parchu hawliau, beth yw effeithiau hynny, a sut y gall UNICEF y DU eich cefnogi ar hyd y daith.

Lawrlwytho

Canllaw Cyflym i‘r GYPH

Lawrlwytho

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CHP)

Mae’r Wobr Ysgol sy’n Parchu Hawliau yn cydnabod cyflawniad mewn rhoi’r Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn wrth galon cynllunio, polisïau, arferion ac ethos ysgol:

Y Safonau GYPH

Er mwyn i ysgol i dderbyn y wobr rhaid iddi ddangos tystiolaeth ei bod wedi cyrraedd pob un o bedair safon GYPH. Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion am y gofynion y mae angen i chi eu bodloni ar gyfer pob safon ar Lefel 1 a Lefel 2:

Lawrlwytho

Safonau YPH

Lawrlwytho

Cychwyn GYPH

Archwiliad a chynllun gweithredu

I gyflawni Cydnabod Ymroddiad GYPH bydd angen i chi gwblhau archwiliad a chynllun gweithredu. Rydym wedi creu dogfen y dylech ei defnyddio i archwilio eich sefyllfa bresennol a chynllunio eich camau gweithredu i gyrraedd Lefel 1 GYPH:

Lawrlwytho

Taflen Gynllunio Cyfunedig Lefel 1

Lawrlwytho
Lawrlwytho

Taflen Gynllunio Cyfunedig Lefel 2

Lawrlwytho

Grwpiau ffocws mewn ysgolion cynradd

I gyflawni Cydnabod Ymroddiad GYPH mae’n rhaid i ysgolion gwblhau cyfweliadau grwpiau ffocws gyda’u disgyblion. Defnyddiwch y ddogfen hon i’ch helpu i gynnal grwpiau ffocws yn eich ysgol gynradd gyda’ch disgyblion:

Lawrlwytho

Grwpiau Ffocws ysgolion cynradd

Lawrlwytho

Hunan werthuso ac asesu

Dylai ysgol gwblhau ffurflen hunan werthuso pan fydd o’r farn ei bod wedi cyrraedd safon Lefel 1 neu Lefel 2 neu’n gwneud cynnydd da tuag at ddod yn ysgol sy’n parchu hawliau:

Lawrlwytho

Ffurflen hunan werthuso ar gyfer Lefel 1

Lawrlwytho
Lawrlwytho

Ffurflen hunan werthuso ar gyfer Lefel 2

Lawrlwytho

Gwerthuso effaith

Fel rhan o’r broses asesu, mae’n rhaid i ysgolion gwblhau ffurflen gryno i werthuso effaith cyn ymweliadau asesu Lefel 1 a 2 gan UNICEF y DU:

Lawrlwytho

Ffurflen gwerthuso effaith

Lawrlwytho

Meini prawf asesu

Yn ystod y broses asesu allanol a gynhelir gan UNICEF y DU, mae aseswyr yn defnyddio meini prawf ar Lefel 1 a Lefel 2 i gefnogi eu barn.

Lawrlwytho

Meini prawf asesu Lefel 1

Lawrlwytho
Lawrlwytho

Meini prawf asesu Lefel 2

Lawrlwytho

Adnoddau Defyddiol

Mae amryw o adnoddau yma gall fod o help i chi:

Canllaw Siarteri Dosbarth

I ddod yn fuan. Rhaid i ysgolion YPH ddatblygu siarteri sy’n seiliedig ar y Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn: Canllaw Siarter Dosbarth – i ddod yn fuan

Yr Adolygiad Arfer Da

I ddod yn fuan. Mae’r Adolygiad Arfer Da yn tynnu ar ymchwil sy’n canolbwyntio ar naw ysgol o Loegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru er mwyn dangos arfer da yng Ngwobr Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF y DU (GYPH): Yr Adolygiad Arfer Da – I ddod yn fuan